Tagarchief: Clara Reyes

Zaterdag 28 en zondag 29 juli 2012 – Sint Maarten

Eerste ontmoeting op Sint Maarten is met Clara Reyes, directeur van Imbali Center for Creative Movement, en een van haar leraren Rudolph Davis, Lucinda Audain (artiestennaam La Rich), en haar medewerker Jonelle Richardson, en dichteres Deborah Jack. Zij hebben een gezamenlijk plan een theaterproductie te ontwikkelen, met verschillende vormen van visual en perfoming arts.

Rudolph Davis, Jonelle Richardson, Lucinda Audain, Clara Reyes en Deborah Jack

Ze willen focussen op de geschiedenis van de Nederlandse Caribische eilanden. Imbali zal de aanvraag doen als ‘paraplu’ voor de verschillende deelnemers. Het doel is deze theaterproductie in een jaar zo te ontwikkelen, dat die daarna zelfstandig voort kan blijven bestaan.

Daarna geeft Jay Haviser aan Ronald een toelichting in SIMARC – het Sint Maarten Archeological Center (zie blog 14 mei 2010) – op zijn werk. Hij is van plan een aanvraag te doen voor een vernieuwing van de oude computers van het centrum dat in samenwerking met scholieren archeologisch onderzoek doet op Sint Maarten. Er zijn al twee scholieren die dankzij dit werk archeologie zijn gaan studeren. En met het werk van SIMARC legt Haviser de link tussen het verleden en het heden op Sint Maarten.

Jay Haviser

Met de directeuren Arlene Halley van Motiance Dance School en Clara Reyes van Imbali en twee bestuursleden van Motiance Mayra S.J. Martina (voorzitter) en Gillian Grannum bespreekt Ronald de plannen van beide stichtingen om intensiever te gaan samenwerken. Zij zitten als dansopleidingen al in een gebouw en denken erover om hun programma’s te integreren. Darvoor gaat Motiance een aanvraag bij KulturA doen voor expertise op dit gebied. Ook zal Motiance een aanvraag doen voor vernieuwing van de dansvloer.

Mayra Martina, Clara Reyes, Arlene Halley en Gillian Grannum

Verder wil Imbali een aanvraag doen voor een mobiel podium, dat zij zelf hard nodig hebben voor hun voorstellingen thuis en op locatie en dat daarnaast voor andere instellingen op het eiland goede diensten kan doen (tegen vergoeding).

Advertenties

Zaterdag 14 mei 2011 – Sint Maarten

Voorafgaand aan de openbare bijeenkomst over KulturA overhandigde archeoloog Jay Haviser aan directeur Gitta Luiten van de Mondriaan Stichting een schilderij als dank voor de steun via de Regeling KulturA aan een project van de lokale archeologische instelling SIMARC met BONAI uit Bonaire.

Om 2 uur opent Gitta Luiten in het Philipsburg Culture & Community Center het symposium over cultuurbeleid, financieringsmodellen en andere onderwerpen. De Regeling KulturA is nu twee jaar in werking en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Heeft KulturA gebracht wat er van verwacht werd, waar is vooral behoefte aan en zijn er suggesties voor verbeteringen of aanvullingen?

Eline Bezemer heeft onderzoek gedaan naar het verloop van KulturA en geeft een advies over hoe de subsidieregeling in toekomst kan worden ingericht. De regeling verloopt heel goed. Er zijn mooie resultaten geboekt en duurzame investeringen gedaan. De samenwerking zou nog iets beter kunnen. De regeling geldt nog tot eind 2012 en daarna zullen aanvragen ingediend moeten worden binnen de reguliere regelingen. Hiervoor moet het netwerk groeien en versterkt worden, de co-financiering (in natura) worden uitgebreid en er is zakelijke hulp nodig voor de begrotingen en dekkingsplannen.

Eline Bezemer geeft haar presentatie

Via een ronde tafel gesprek wordt met de aanwezigen en fondsmedewerkers gediscussieerd over gerealiseerde projecten; samenwerking tussen instellingen en de kunstenaars op Sint Maarten, maar ook tussen de Caribische eilanden onderling en de regio; hoe kan co-financiering van verbeterd worden en er worden individuele vragen van de aanwezigen beantwoord.

Jay Haviser, archeoloog van SIMARC, heeft via de regeling KulturA een bijdrage ontvangen voor het opzetten van een traject voor jongeren op Aruba, Bonaire en Sint Maarten waarbij de resultaten van het proces gepresenteerd worden op een internationaal congres op Martinique. Hij heeft goede ervaringen met KulturA. De aanvraagprocedure is niet te lastig (wat bij andere fondsen vaak wel het geval is), een bijdrage van 25% door derden vindt hij redelijk en de communicatie met de medewerkers van de regeling verloopt goed. Anderen beamen dit.

Rondetafelgesprek in het Community Center

Een punt van kritiek zou kunnen zijn dat er te veel wordt gedacht vanuit de situatie in Nederland. Bijvoorbeeld de strikte financiële afrekening kan op de eilanden een probleem zijn. Op de Caribische eilanden bestaat geen ’bonnetjes cultuur’. Het gaat er op de eilanden primair om of een project wordt uitgevoerd, hoe dat gefinancierd wordt is van een latere zorg. Hier zou meer rekening gehouden moeten worden.

Er bestaat geen culturele infrastructuur zoals in Nederland. Er zijn ook geen structurele subsidies, maar er worden per project fondsen geworven. Dat is lastig omdat er steeds bij dezelfde sponsoren om een bijdrage gevraagd moet worden. Op een eiland als Sint Maarten is natuurlijk maar een beperkt aantal sponsors, die verschillende partijen moeten bedienen. Vanuit de fondsmedewerkers wordt gewezen op nieuwe mogelijkheid zoals ‘crowdfunding’ als dekking van een deel van de kosten of het adopteren van een terugkerend event door bedrijven of banken. Deze mogelijkheden zouden nader onderzocht kunnen worden.

Verder is er grote behoefte aan een administrator uit Nederland die regelmatig naar de eilanden komt voor kennisoverdracht m.b.t. de financiële kanten van een aanvraag. Ook is het belangrijk dat de modelbegroting bij het aanvraagformulier in het Engels beschikbaar komt.

Uit het onderzoek van Eline Bezemer kwam naar voren dat de samenwerking beter zou kunnen, maar is meer samenwerking wel een reële voorwaarde die KulturA stelt? Volgens de aanwezigen wordt er al zoveel mogelijk samengewerkt, maar omdat er structureel te kort aan mankracht is, is het qua tijd vaak niet mogelijk om eerst naar samenwerkingsverbanden te zoeken. Toch is het van groot belang dat er meer wordt samengewerkt. Ook kan men van elkaars expertise leren.


Ook de relatie overheid, cultuur en KulturA komt aan de orde. Sommige aanwezigen pleiten voor een lokaal cultuurfonds die de subsidieaanvragen zouden kunnen beoordelen. Deze discussie is ook bij de lancering van de Regeling KulturA gevoerd. Er is toen niet voor deze constructie gekozen omdat niet iedereen vertrouwen had in de onafhankelijkheid van zo’n locaal fonds. Clara Reyes van Imbali is juist blij met de afstand die KulturA schept. Er spelen op de eilanden te veel onderlinge belangen, waardoor mogelijke uitsluiting van partijen op de loer ligt. Daarnaast heeft Nederland een professionele houding ten opzicht van subsidieverstrekking die op de eilanden nog niet aanwezig is. Hierdoor is de beoordeling naar haar mening veel objectiever. Maar de lokale overheid zou wel op een andere manier kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door meer structurele subsidies te geven, of meer subsidiering in natura, zoals het ter beschikking stellen van gebouwen tegen een lage huur of subsidiering in de vorm van salarissen, zoals op sommige andere eilanden wordt gedaan.

Op de vraag iedereen die gebruik zou kunnen maken van KulturA wel bereikt wordt, wordt geantwoord dat dit niet altijd het geval is. Het zou kunnen dat een aantal kunstenaars of instellingen denken dat KulturA staat voor cultuur en voor veel mensen op Sint Maarten betekent cultuur vooral carnaval of steelbands. Wat dat betreft zou het beter zijn als duidelijker in de naam (of als ondertitel) benoemd wordt dat de regeling ook voor kunst en erfgoed geldt. Verder is er behoefte aan een centraal punt voor informatie over KulturA. Een van de fondsmedewerkers wijst er op dat b.v. op Bonaire er een platform (Plataforma Kultural) is opgericht die belangeloos helpt bij het opstellen van aanvragen en informatie verstrekt. Er zou bekeken kunnen worden of het ook mogelijk is om zo’n soort platform in Sint Maarten op te richten.

Concluderend kan gezegd worden dat de regeling op zich goed werkt, maar dat er behoefte is aan meer informatie over de mogelijkheden en begeleiding bij het opstellen van begrotingen en dekkingsplannen. Vanuit Sint Maarten moet er gewerkt worden aan meer samenwerking m.b.t. programmering en co-financiering. Verder is vanuit de overheid meer structurele subsidiëring nodig.

Vrijdag 13 mei 2011 – Sint Eustatius en Sint Maarten

Ronald en Suzanne trokken in alle vroegte en in de stromende regen naar Statia.

Aankomst in de regen op Statia

Ze zijn vroeg en lopen van het vliegveld naar de Public Library Sint Eustasius. Suzanne komt er al snel achter dat je bij een toeter direct de berm in moet schieten, de auto’s gaan niet opzij.

Het bibliotheekpersoneel in actie

Bij aankomst worden ze hartelijk ontvangen door Petra Ploeg, de bibliothecaris van de bibliotheek en haar medewerkers. Dwight Barran is er ook. Statianen en St. Maartenaren zullen hem kennen van het tv-programma Winward Islands Profiles. Hij vertelt dat hij een enorme verzameling (historisch) beeldmateriaal van Sint Maarten en Statia heeft: nieuwsuitzendingen, actualiteiten en documentaires die hij wil digitaliseren en voor publiek toegankelijk maken. De bibliotheken van Statia en Sint Maarten hebben al laten weten dat ze deze eilandgeschiedenis graag in hun collectie opnemen. Hij gaat een aanvraag doen.

Petra stelt Suzanne en Ronald vervolgens voor aan kinderverhalenschrijfster Juliette George. Haar succesvolle verhaal The African Princess and the Golden Rose is geïnspireerd op een Afrikaans sprookje. Ze zoekt al een tijd een professionele uitgever, maar die zijn op de Bovenwinden dun gezaaid. Ze gaat haar manuscripten opsturen naar het Nederlands Letterenfonds.

Juliette George

Dan spreken ze met Petra Ploeg over haar ideeën voor een platform dat NGO’s, culturele organisaties en individuen met elkaar verbindt. Ook ziet ze mogelijkheden om samen te werken met de Universiteit van Tilburg voor het digitaliseren van de bibliotheekcollectie van Sint Eustasius. Petra is verder optimistisch over de vereniging Dutch Caribean Libraries in oprichting. KulturA ondersteunde hun bijeenkomst in februari op Curacao.

Een computerhoek in de bibliotheek

Na de lunch ontmoeten Ronald en Suzanne Grant Gilmore van SECAR die met een brede lach een bouwplaat overhandigt van de terreinwagen (zie afbeelding) die hij via KulturA heeft kunnen aanschaffen.

Bouwpakket van de auto´s die SECAR heeft aangeschaft via KulturA

Bijna elke ochtend rijdt hij met een internationaal team van archeologie-studenten naar een van de 700 pre-Colombiaanse en koloniale vindplaatsen van Statia om daar materiaal op te graven.

Grant Gilmore

Temidden van de honderdduizenden archeologische artefacts laat hij een digitale kaart van Statia zien die dit jaar online gaat, met vindplaatsen, foto’s en verhalen over de gevonden voorwerpen.

Suzanne en Billy Berkel

Na een korte rondrit met Mister Bobby Berkel vliegen Ronald en Suzanne door tropische regen, donder en bliksem terug naar Sint Maarten.

De rest van de delegatie arriveerde deze middag op Sint Maarten na een voorspoedige maar lange vlucht. Direct na aankomst vertrokken Julia, Piet en Joost naar het John Larmonie Center waar zowel Motiance, Imbali als een muziekschool gevestigd zijn.

Piet Zeeman van het Fonds Podiumkunsten

Directeur Arlene Halley van Motiance vertelde over de ontstaansgeschiedenis van de school, die 25 jaar geleden door Cees van Dolderen werd opgericht. De school biedt ballet, hiphop en muziektheater lessen aan, het laatste mede ondersteund via KulturA.

Julia Terlunen, Arlene Halley en Piet Zeeman

Arlene gaf een rondleiding door de school, waar net een balletles aan de gang was. Het project met DJ Jansen en Joost de Jong is een succes geworden: alle scholen op het eiland doen mee en er is een speciaal gezelschap opgericht dat verschillende uitvoeringen voor zijn rekening heeft genomen. Arlene wil het project graag in het komende jaar voortzetten, misschien dat KulturA daarbij kan helpen.

Balletles bij Motiance

Daarna liepen Julia, Piet en Joost bij Clara Reyes binnen van Imbali Creative Center. Clara is zojuist onderscheiden door de Koningin vanwege haar positieve bijdrage aan de samenleving op Sint Maarten. Bij Imbali, wat ‘bloeien’ betekent, probeert ze creativiteit bij jonge mensen (maar ook volwassenen) in de meest brede zin van het woord te stimuleren.

Clara Reyes toont Julia en Piet een aantal van haar leerlingen

Een groot deel van Clara’s studenten en docenten konden, mede door steun van KulturA, naar New York voor voorstellingsbezoek en workshops van professionele dansers. Dat was inspirerend, en op een Caribisch festival in Guadeloupe wisten twee leerlingen uit diezelfde groep zich te kwalificeren voor de eindronden in Frankrijk. Later dit jaar staat er ook een toer naar Luxemburg op het programma. Imbali manifesteert zich dus in toenemende mate internationaal.

Clara Reyes en Joost

Zaterdag 27 november 2010 – Sint Maarten

Joosts eerste dag op Sint Maarten begon met een verslag van Clara Reyes, directeur van Imbali Creative Center. Met ondersteuning van KulturA is een aantal leerlingen en docenten naar New York gegaan voor een intensief trainingsprogramma bij professionele dansstudio’s. In de avonduren werden professionele producties bezocht, waarbij vooral de voorstelling ‘Billy Elliott’ voor veel kinderen een openbaring was: kinderen van hun leeftijd speelden een hoofdrol en het verhaal zelf (over een ballet dansende jongen in een Engels mijnwerkersmilieu) sprak erg aan.

Anastacia Larmonie en Clara Reyes

Clara bracht haar oude leermeesteres en goede vriendin Anastacia Larmonie mee. Anastacia is een gerespecteerde jazz-zangeres, ze zong onder meer met Denise Jannah. Hele generaties Sint Maarteners kregen zangles in haar huiskamer en door de jaren heen verzamelde Anastacia een indrukwekkend aantal traditionele Caribische liederen in het Creools, Engels, Papiamentu, Frans, et cetera. Clara en Anastacia hebben het plan opgevat om een nationaal jeugdgezelschap op te richten dat de oude liederen een nieuw en hedendaags jasje kan geven. Mogelijk kan KulturA in de opstartfase helpen.

DJ en Joost instrueren de groep

Later die dag ging Joost op bezoek bij Motiance Dance School, waar hij op uitnodiging van directeur Arlene Halley een repetitie bijwoonde onder leiding van DJ Jansen en Joost de Jong. Deze twee docenten zijn, mede gefinancieerd door KulturA, bezig om de leerlingen en docenten van Motiance te scholen in het genre van de musical. Dat werd op het eiland nog niet aangeboden, en de combinatie van zang en dans is erg aantrekkelijk.

Oefenen voor 'Grease'

Een speciale groep leerlingen werkt sinds augustus met DJ en Joost. Momenteel treedt de groep op in een supermarkt, waar een kerstmedley middenin de winkel bijzondere reacties oplevert. Verder is de groep gevraagd om op te treden voor het 40-jarig jubileum van de Windward Bank, waardoor de leerlingen, DJ en Joost met ijzeren discipline en enthousiasme in krap een week tijd een verkorte versie van ‘Grease’ instuderen.

Grease 2.0

Arlene vertelde dat een eerste workshop met Joost en DJ op Statia heeft geleid tot het idee om op Statia meer structureel lessen aan te gaan bieden. Ook op Saba was daar belangstelling voor; misschien kan KulturA in de uitbreiding van het project een rol spelen.

Loekie Morales

Aan het eind van de middag ontmoette Joost schrijfster Loekie Morales. Naast schrijven en uitgeven van haar boeken, is ze bezig met de organisatie van een groot Living Statues Festival in samenwerking met het internationale festival voor levende standbeelden in Arnhem. KulturA heeft geld ter beschikking gesteld voor die samenwerking. Helaas heeft de organisatie wat vertraging opgelopen, maar hopelijk wordt snel duidelijk wanneer het festival plaatsvindt.

Lisa en Udo Aron

’s Avonds trof Joost een vijftal prominente personen in het Sint Maartense culturele leven. Udo Aron en Lisa van de Zeus Foundation, Clara Reyes van Imbali, Monique Alberts van de Jubilee Library en Arlene Halley van Motiance schoven aan en hadden een levendige discussie over het culturele leven op het eiland, de staatkundige veranderingen en over de opgroeien en leven in een meertalige omgeving.

Arlene Halley, Clara Reyes en Monique Alberts

Dinsdag 21 september 2010 – Sint Maarten en Saba

Ronald bezocht vandaag Saba. Met een snelle catamaran legde Ronald de afstand tussen Sint Maarten en Saba in vijf kwartier soepeltjes af. Zijn belangrijkste afspraak was met hoofdbibliotecaris Joanna Simmons, die sinds 1988 de bibliotheek bestiert. Er zijn twee fulltime medewerkers en 1 parttime. De bibliotheek heeft ook een dependance die een ochtend en twee avonden geopend is. De bibliotheek moet verhuizen om plaats te maken voor het ziekenhuis. De nieuwe locatie is echter te klein en ligt minder centraal.

De bibliotheek op Saba

Om de week komen leerlingen van de primary school (alle klassen) en van de high school (1e en 2e klas) in groepjes op bezoek. Dat gaat het hele jaar door. In de zomer biedt de bibliotheek lezingen aan, maar de leerlingen gaan liever naar Child focus met allerlei activiteiten, zoals sport en dans. Tijdens het schooljaar biedt de bibliotheek ook huiswerkbegeleiding. De schoolbus brengt de kinderen naar de bibliotheek.

De medewerkers van de bibliotheek

Dankzij een bedrag van AMFO, voor een aantal projecten, heeft de bibliotheek nieuwe boeken en kantoormiddelen kunnen kopen en boekenweek activiteiten kunnen organiseren. Toch heeft Joanna wel een aantal concrete wensen: vervanging van de (drie) verouderde computers, computerisering van de bibliotheek en scholing van de medewerkers op dat gebied, en ten slotte een dvd hoekje voor kleine kinderen. Mogelijk kan KulturA daar iets in betekenen.

Joanna Simson

In de gesprekken die Femie op Sint Maarten had met Arlene Halley (van Motiance Dance School), Clara Reyes (van Imbali Center For Creative Movement) en Urmain Dormoy (van Philipsburg Cultural Community Center) kwam één centraal knelpunt op Sint Maarten heel duidelijk naar voren. Het gebrek aan een plek om optredens te geven. Het Cultureel Centrum heeft 238 zitplaatsen en dit is erg weinig; bovendien is deze locatie overbezet. Er is een hotel in Philipsburg met een grote zaal maar deze is voor de lokale bevolking ‘onbetaalbaar’ en heeft cruisende toeristen als voornaamse doelgroep.

Clara Reyes en haar groep

Wat is een oplossing hiervoor? Arlene ziet het in de aanschaf van stoelen zodat zij in haar eigen dansschool voorstellingen kan geven (met zitplaatsen voor 200 personen). Clara ziet een mobiel podium als een waardevolle investering. Hiermee kunnen gemakkelijk optredens in buurten en buiten Philipsburg gerealiseerd worden zodat mensen niet altijd naar de stad hoeven te komen. Urmain zou graag een aanpassing zien van het Cultureel Centrum zodat er meer zitplaatsen in kunnen komen.

Dinsdag 18 mei 2010 – Sint Maarten en Curaçao

’s Ochtends kwamen Clara Reyes en Sophia Kelly van het Imbali Center for Creative Movement langs. In vervolg op het bezoek van Ricardo en Joost aan de dansschool, bespraken ze meer in detail de activiteiten en de toekomst van deze bijzondere organisatie.

Clara Reyes en Ricardo

Zowel Imbali als Motiance lijken zich op een moment in hun bestaan te bevinden waar herbezinning op de kerntaken noodzakelijk is, maar ook waarin de mogelijkheid tot samengaan onderzocht kan worden. In de tussentijd kan KulturA mogelijk wat praktische ondersteuning bieden bij het vergroten van artistieke en zakelijke expertise.

Joost besprak aansluitend met Loekie Morales van Beyond Writing de plannen voor een Living Statue Festival in samenwerking met het Arnhemse World Statues. De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

Loekie Morales van Beyond Writing

Ricardo was ondertussen op bezoek bij Bushman, een geëngageerde man die zich zorgen maakt over het feit dat op Sint Maarten geen producten worden geproduceerd.

Ras Bushmen (Roland Joi)

Hij is daarom zelf een vegetarisch restaurantje begonnen bij Philipsburg en serveert uitsluitend gerechten met producten van eigen biologische makelij.

Bushmen in zijn restaurant Freedom Fighters

Op de Sint Maarten Montessori School heeft hij een eigen tuintje ingericht voor de kinderen en hen een of twee keer per week leert tuinieren. Verder houdt hij zich bezig met organiseren van reggaefestivals en andere muzikale evenementen.

Tuintje bij de Montessorischool

Uitchecken en op naar Curaçao

De vlucht naar Curaçao verliep voorspoedig en Joost en Ricardo waren net op tijd voor de feestelijke opening van het Savonet Museum.

Dans, zang en muziek bij de opening van het Savonet Museum

In dit voormalige landhuis sloegen het Christoffel Park en Felix de Rooy de handen ineen en realiseerden een mooie en indrukwekkende presentatie over de verhouding tussen mens en natuur, verbeeld via de geschiedenis van de voormalige Savonet plantage.

Felix de Rooy (links)

Er waren ruim 200 gasten, onder wie veel prominente spelers in de wereld van cultuur op het eiland.

Felix de Rooy (met gewei) en Daisy Casimiri op de achtergrond

Roy Colastica

Felix de Rooy en Yubi Kirindongo

Roy Colastica in een van de nieuw ingerichte museumzalen

Ook de gouverneur en de premier van de Nederlandse Antillen woonden de opening bij.

Premier Emily de Jongh-Elhage en Ricardo tijdens de openingsceremonie

De premier in druk gesprek

Maandag 17 mei 2010 – Sint Maarten

Presentatie bij SIMARC

In de morgen stond een presentatie over de Regeling KulturA annex workshop over aanvragen schrijven en verantwoorden op het programma. Plaats van handeling was het archeologisch centrum SIMARC in Madame Estate.

Op weg naar SIMARC

Een klein maar toegewijd publiek

Op deze regenachtige morgen hadden Joost en Ricardo een klein maar toegewijd publiek, wat een levendige sessie opleverde. Ook was er tijd om met de bezoekers individueel te praten en objecten van SIMARC te bekijken.

Individueel napraten

Ricardo en Joost praatten uitgebreid na met Clara Reyes van Imbali Creative Centre en beloofden later op de middag langs te komen.

Beeldje in de collectie van SIMARC

Zo is het maar net

Jay Haviser en Joost praten na

Archeoloog Jay Haviser bracht Ricardo en Joost terug in Philipsburg, waar ze even binnenwipten bij het Sint Maarten National Museum van Elsje Bosch.

Joost en Elsje Bosch

Sint Maarten National Museum

Later op de middag bezochten Ricardo en Joost het gebouw waarin verschillende dans- en muziekscholen gehuisvest zijn.

Gebouw voor meerdere muziek- en dansscholen in Philipsburg

Motiance is ruim 25 jaar geleden opgericht als een dansgezelschap door de onlangs overleden Cees van Dolderen.

Poster voor de memorial voor Cees van Dolderen

Op organische wijze is uit het gezelschap een dansschool gegroeid voor moderne dans, ballet en jazz.

Lessen bij Motiance

Terwijl de lessen plaatsvonden, spraken Ricardo en Joost met Arlene Halley en Monique Bos over de plannen van de school. De school heeft verschillende leerlingen afgeleverd op een vervolgopleiding in Nederland en de Verenigde Staten. Darmee wil men graag doorgaan, en daarnaast het bestaande cursusaanbod verbreden en samenwerking met andere partijen op het eilanbd uitzoeken.

Arlene Halley en Joost praten over Motiance

Tevens kregen ze een rondleiding langs het lokaal, de kleedkamers en de opslagruimtes voor alle attributen.

Stapel tutu's in de kleedkamer van Motiance

Tooi in de opslagruimtes van Motiance

Aansluitend keken Ricardo en Joost ook bij Imbali Creative Centre, eveneens een dansschool onder leiding van Clara Reyes.

Clara Reyes (rechts)

Ten slotte spraken Joost en Ricardo uitgebreid met Neville York, hoofd van de afdeling Cultuur bij de overheid en daarnaast actief als muzikant en bemiddelaar voor artiesten bij hotels en andere potentiële opdrachtgevers.

Neville York

Neville kreeg informatie waarmee hij mogelijk interessante partijen naar KulturA kan doorverwijzen, en vertelde daarnaast uitgebreid over het culturele klimaat op het eiland en de manier waarop de overheid zal inspelen op de staatkundige veranderingen.